2006-11-24

China's GFW a flip-flopper

It seems that blogspot is again accessible from mainland China since Nov 21. ISPs that accessed this site include

 • Shanghai
 • Beijing
 • Zhejiang
 • Guangdong
 • Hunan
 • Shandong
 • Tianjin
 • Sichuan
 • Fujian
 • Jiangxi
 • Jiangsu
 • Jilin
 • Heilongjiang

No comments: